شرايط و مقررات استفاده
لطفاً اين شرايط و مقررات را قبل از استفاده از سايت به دقت مطالعه فرماييد. با استفاده، دسترسي يا دانلود مطالب از اين وب سايت، عملاً با پذيرش شرايط و مقررات مطرح شده در اين اطلاعيه حقوقي موافقت مي کنيد. اين شرايط، تمام بازديدهايي را که در حال و آينده از وب سايت به عمل خواهد آمد در بر مي گيرد. در هر زمان ممکن است در اين مقررات تجديد نظر شده و بروز شود. شايسته است اين صفحه را هرچند وقت يکبار براي اطلاع از تغييرات اعمال شده بازبيني کنيد. تقاضا مي شود در صورت عدم توافق با شرايط و مقررات، از اين وب سايت استفاده نکنيد.

علاوه بر شرايط فوق اعلام ميداريم که اين سايت تحت قوانين کشور جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کند.