تعرفه
ردیف نوع شرح سایز رویه قیمت عملیات
1 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A4 يک رو 180 تومان ثبت نام/ ورود
2 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A4 پشت و رو 200 تومان ثبت نام/ ورود
3 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A5 يک رو 120 تومان ثبت نام/ ورود
4 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متن و تصویر A5 پشت و رو 160 تومان ثبت نام/ ورود
5 پرینت تحریر 80 گرم رنگی متن A4 يک رو 1,000 تومان ثبت نام/ ورود
6 پرینت تحریر 80 گرم رنگی متن A4 پشت و رو 1,500 تومان ثبت نام/ ورود
7 پرینت تحریر 80 گرم رنگی متن و تصویر A4 يک رو 1,000 تومان ثبت نام/ ورود
8 پرینت تحریر 80 گرم رنگی تصویر A4 يک رو 1,000 تومان ثبت نام/ ورود
9 پرینت تحریر 80 گرم رنگی تصویر A4 پشت و رو 1,500 تومان ثبت نام/ ورود
10 پرینت تحریر 80 گرم رنگی متن و تصویر A4 پشت و رو 1,500 تومان ثبت نام/ ورود
،قیمت هر صفحه