تعرفه
ردیف نوع شرح سایز رویه قیمت عملیات
1 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A4 يک رو 500 تومان ثبت نام/ ورود
2 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A4 پشت و رو 650 تومان ثبت نام/ ورود
3 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متنی A5 يک رو 400 تومان ثبت نام/ ورود
4 پرینت تحریر 80 گرم سیاه و سفید متن و تصویر A5 پشت و رو 500 تومان ثبت نام/ ورود
5 کپی تحریر 80 گرم سیاه و سفید A4 يک رو 500 تومان ثبت نام/ ورود
،قیمت هر صفحه